Ordkrig mellan försvaret och skärgårdsbor

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Kraftmätningen mellan öborna och myndigheterna om utökade militära övningar i Göteborgs södra skärgård har gått in i ett ställningskrig, eller snarare, i ett ordkrig som rasar i Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Inrikes

Analys: Militärövningarna i södra skärgården

Såväl boende, kommunstyrelsen som Försvarsmakten har skickat in överklaganden till Miljödomstolen där frågan om de utökade militärövningarna i Göteborgs södra skärgård ligger.Länsstyrelsen har redan sagt ja. Ärendet behandlas i Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, som ett miljöärende enligt Miljöbalken. Klagomålen är många och långa, inte bara mot de internationella övningarna, utan mot omfattande kemisk miljöförstörelse och bullerproblem som Försvarsmakten vill ställa till med. Nu har så väl länsstyrelsen som Försvarsmakten skickat in svar på överklaganden.

I ett svar skriver länsstyrelsen att myndigheten ”har förståelse för de invändningar som både staden och boende har framfört” och avvisar Försvarsmaktens krav på total underkastelse vad gäller de internationella övningarna.

Istället föreslår länsstyrelsen en räknemodell som visar på vilken lös grund detta miljöärende står: att verksamheten, som i tidigare beslut, får handla om 115 dagar och 1,5 miljoner skott, men att ett medelvärde under en treårsperiod nu istället ska vara högst 75 skjutdagar och 800 000 skott finkalibrig ammunition, 7 000 skott grovkalibrig ammunition och 1 000 handgranater, sprängningar och robotar. 

Till detta kommer en annan gummiparagraf: ”stora nationella och internationella övningar samt oförutsedda övningar inför internationella insatser får ske efter att anmälan har getts in till tillsynsmyndigheten senast två månader innan övningen.”Tillsynsmyndigheten skall då besluta om ”försiktighetsmått eller förbjuda verksamhet som innebär alltför stora negativa effekter.”

Länsstyrelsen bedömer det som ”troligt att Försvarsmakten kan få i uppdrag från regeringen att med relativt kort varsel genomföra större internationella övningar eller övningar inför en speciell insats” och ger – i ett svårtolkat ordval – uppenbarligen klartecken till obegränsade övningar, i tid och geografiskt utrymme:

”Om dessa övningar ska ingå i totalramen för antalet dagar och antal skott, finns det risk för att övrig planerad verksamhet inte kan genomföras. Försvarsmakten har angivit att det rör sig om enstaka sådana stora övningar. Länsstyrelsen tolkar enstaka som att övningar kan komma att ske med några års mellanrum.” 

Öbornas krav på övningsuppehåll från april till första oktober – av hänsyn till sjöfågel, sälar och andra djur samt till friluftslivet – tillbakavisas eftersom ett sådant uppehåll ”skulle innebära att den sökta verksamheten inte kan bedrivas”. Länsstyrelsen går med på uppehåll från 1 juni till sista augusti.

I Försvarsmaktens svar på överklaganden ses en tydlig linje: all kritik ska avslås.

Försvarsmakten yrkar bland annat på att överklagan från Göteborgs Stad gällande bullerstörningar för bebyggelseplaneringen avslås: ”kommunen synes möjligen ha missuppfattat innebörden av tillståndsansökan och det överklagade beslutet”.

Även kritik från SDN Västra Göteborg ska avvisas, enligt Försvarsmakten som skriver att stadsdelsnämnden inte kan ”vid sidan av kommunstyrelsen företräda Göteborgs stad som saklegitimerad.”

Enligt kommunjuristen Jenny Lindestam i Göteborg blir det dock Miljödomstolens sak att bedöma om stadsdelsnämnden har rätt att överklaga eller inte i detta ärende. 

Även yrkanden från Brännö Bys Samfällighetsförening, Donsö Bys samfällighetsförening och Styrsö Sörgårds skifteslag, om bland annat motstridiga riksintressen och utredning om alternativa platser, tillbakavisas av Försvarsmakten.

Kritik från ”Boende på Brännö, Birgitta Hultqvist med flera” mot internationella militära övningar tillbakavisas eftersom ”Försvarsmakten som tillståndshavare med ansvariga chefer enligt myndighetens arbetsordning svarar...för att gällande tillståndsbeslut efterlevs”. Försvarsmakten lovar att ”vid dessa övningar kan inte andra vapen och annan materiel användas än vad som motsvarar de i ansökan redovisade miljöeffekterna”.

Men vilka vapen och vilka stater som kommer att ingå i övningarna har inte redovisats, och Försvarsmaktens handläggare, juristen Folke Borgh vid försvarets Miljöprövningsenhet, vet nog inte själv vad det är för övningar som väntar i framtiden. 

Styrsö havskajaker, ett bolag som redan nu ser sin näring störd av krigsbuller, godtas inte heller som klagande av Försvarsmakten, eftersom bolaget anses bedriva verksamhet som ”i huvudsak bygger på allemansrätten”.

Detta är principiellt mycket intressant, eftersom frågan i grunden berör turismen i Göteborgs skärgård. Men ingen i den inflytelserika turistbranschen i Göteborg tycks ha kommit med någon kritik mot eller oro inför ett ökat krigsmuller ute bland öarna.

”22 personer på Brännö” menar att militärens krav på Göteborgs södra skärgård är ”ett uttryck för Försvarsmaktens fullständiga nonchalans av Göteborgs kommuns och de boendes behov” och motsätter sig sprängningar mellan Galterö och Stora Stårholmen hela sommaren.

– Försvarsmakten hänvisar till att det ändå är så mycket båttrafik under den tiden i området som stör. Detta är en ren osanning. Fakta är att det är cirka 10 cm djupt och att det inte förekommer någon båttrafik i detta område, skriver de i överklagan.

De motsätter sig också Försvarsmaktens krav på undantag från alla begränsningar för ”stora nationella och internationella övningar.”

– Det kan bara ses som en ytterligare förstärkning av Försvarsmaktens möjlighet att disponera Göteborgs södra skärgård när som helst under året för deras egna beslut om sådana övningar.

Enligt Miljödomstolen kommer de fatta beslut i ärendet i juni, och därpå skicka ett yttrande till regeringen som tar det slutliga beslutet.

Göteborgs Fria