Turerna kring militärövningar JO-anmäls | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Turerna kring militärövningar JO-anmäls

Försvarsmakten och Länsstyrelsens samråd med allmänheten gällande militärövninagrna i Göteborgs södra skärgård har brustit. Det menar tre personer som nu anmäler myndigheterna till Justitieombudsmannen, JO.

Anmälningen riktar sig mot Försvarsmakten och Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Vi anser att de har brutit mot miljöbalkens 6 paragraf när samrådet utformats så att allmänhet, särskilt berörda och offentliga organisationer inte bjudits in i tillståndsprocessen, skriver de tre anmälarna till JO.

– Ett fungerande samråd hade eventuellt kunnat stävja den konflikt som nu uppstått mellan Försvarsmakten å ena sidan, kommunen, regionen, organisationer och närboende å andra sidan.

De tre anmälarna – Stina Fransson, Sofia Hultqvist och Klas Alander – anser inte att samrådet nådde dem som enligt miljöbalken skall kontaktas. Många överraskades, vilket bland annat visar sig i mängden överklaganden till Miljödomstolen i Vänersborg, 16 stycken, från Göteborgs kommun, Stadsdelsnämnden, lokala föreningar och enskilda.

– Överklagandena skickades in sista dagen och flertalet begärde att få komplettera senare, då de fått reda på tillståndet i sista stund och inte hann skriva färdigt innan överklagningstiden gick ut, skriver anmälarna.

I anmälan hänvisas bland annat till kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén, som i en intervju (GP 2011-03-27) uttrycker frustration över bristerna i kommunikationen:

– Försvaret skickade ärendet om skjutfält i skärgården till oss den 21 december. Vårt svar skulle de ha senast 21 januari. Första kommunstyrelsen efter jul och nyår var den 20 januari, sa Hulthén till Göteborgs-Posten.

– Om vi tänker att det här hade varit en industri och vi gjort en vanlig miljöprövning skulle det aldrig gått igenom, sa Hulthén till GP.

I skrivelsen till JO pekas inte bara på brister i information och avsaknad av dialog, som fått många att känna sig överkörda.De tre anmälarna anser också att viktig information saknas i både Försvarsmaktens ansökan och i Länsstyrelsens tillstånd, att det dessutom förekommer "direkt felaktig information", och att de två myndigheterna "gjort sig skyldiga till lagbrott".

En detaljerad uppställning av det militären och Länsstyrelsen hävdar är ett korrekt samråd, visar att väldigt få människor – av flera olika skäl – nåtts av myndigheternas kallelse till samrådsmöten. Bland annat sattes för flera år sedan upp anslag upp på Styrsö och Donsö, men inte Brännö, och någon arkivering eller diarieföring av dokument som visar hur, var och när berörda kontaktades finns inte, hävdar anmälarna.

En annons om samråd (GP 30 maj 2008) innehöll "direkta felaktigheter" och det var "omöjligt att förstå vad det egentligen handlar om", enligt anmälan.

Försvarsmakten aviserade bland annat att ansökningen gällde "huvudsakligen befintlig verksamhet". I själva verket sökte man tillstånd för att kunna "mångdubbla verksamheten i allt från antalet skott, antalet dagar, antalet vapen och inte minst antalet aktörer genom ett ospecificerat antal nationella och internationella militärövningarna".

Ett befarat årligt utsläpp av 2 000 kg bly och andra miljöproblem förtegs.

Även Länsstyrelsens kungörelser i GP underkänns av de klagande, bland annat för att myndigheten säger att "den sökta verksamheten i stora drag överensstämmer med dagens verksamhet och bullerstörningarna för den befintliga bebyggelsen kommer inte att öka".

Första gången sanningen om mångdubblad militär verksamhet och kommande stora internationella militära övningar i Göteborgs södra skärgård kommer fram är, enligt anmälarna, i en liten kungörelse publicerad i nyårsaftonens GP.

– Styrsö SDN som varit med i samrådet och skrivit ett starkt kritiskt yttrande missade beslutet. Trots att SDN Styrsö är den närmaste politiska instans till det område som tillståndet gäller brydde Länsstyrelsen inte sig om att informera dem, konstaterar anmälarna.

Rekommenderade artiklar

Borgarna fullföljer sossarnas militärstrategi

När frågan om militärövningarna i Göteborgs skärgård debatterades i riksdagen satt de 112 socialdemokraterna tysta. Det är inte så konstigt eftersom borgarnas militärstrategi är ett arv från S, skriver Jan Halldin i en analys.

Ordkrig mellan försvaret och skärgårdsbor

Kraftmätningen mellan öborna och myndigheterna om utökade militära övningar i Göteborgs södra skärgård har gått in i ett ställningskrig, eller snarare, i ett ordkrig som rasar i Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Förvirrade politiker skyller på tidsbrist

När frågan om militärövningar var uppe på kommunstyrelsens bord den 19 januari rådde stor förvirring. Jan Halldin söker svar hos politikerna på frågan varför de inte agerade tydligare.

"Ingen vet vilka militärmakter som kommer delta"

115 dagars skjutande om året och internationella militärövningar planeras nu i Göteborgs södra skärgård. Därmed inlemmas skärgården i den nya svenska militärstrategi som den borgerliga regeringen la grunden till med Försvarsmaktens bombövning i augusti 2010 i Norrbotten.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2021 Göteborgs Fria