"Ingen vet vilka militärmakter som kommer delta" | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

"Ingen vet vilka militärmakter som kommer delta"

115 dagars skjutande om året och internationella militärövningar planeras nu i Göteborgs södra skärgård. Därmed inlemmas skärgården i den nya svenska militärstrategi som den borgerliga regeringen la grunden till med Försvarsmaktens bombövning i augusti 2010 i Norrbotten.

Analys : Militärövningar i Göteborgs skärgård

Ett av de viktigaste politiska besluten rörande framtida svenskt samarbete med utländsk krigsmakt fattades av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen för Västra Götaland mitt i julruschen den 21 december. Det 37-sidiga beslutet offentliggjordes i en kort annons i Göteborgs-Posten på nyårsafton och har hittills bara hanterats som ett miljöärende, som just nu ligger hos Miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.

Det handlar om bullerproblem för öborna, ökat krigsmuller från 115 dagars skjutande (jämfört med dagens cirka 25 dagar), mer bly i vattnet, oklarheter i fråga om vilka riksintressen som står på spel i skärgården, och om hur framtida byggplaner på Brännö och Styrsö kan komma i kläm.

Men i Försvarsmaktens ansökan om utökad verksamhet i det så kallade Skärgårdsskjutfältet – öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen, Känsö Fjärskär och Knappen och omgivande vattenområden i Göteborgs södra skärgård – anges inte bara maximala mängden ammunition och antalet övningsdagar. Där finns också en central bisats: ”Undantag från dessa begränsningar får göras vid enstaka stora nationella eller internationella övningar samt oförutsedda övningar inför internationella insatser efter anmälan till tillsynsmyndigheten.

Den tillsynsmyndighet som så småningom ska bedöma avsteg från villkoren för militärövningarna i skärgården blir Generalläkaren, en myndighet som har till uppgift att se till att Försvarsmakten följer lagar inom bland annat miljöområdet.

Göteborgs nämnder och förvaltningar har gjort segt motstånd mot den militära övermakten. I maj 2009 avstyrkte byggnadsnämnden Försvarsmaktens ansökan. Miljönämnden ansåg att verksamheten ”måste begränsas i tid och omfattning”. Stadskansliet ansåg inte att Göteborgs synpunkter tillgodosågs tillräckligt.

Men så, i julruschen, efter nya vändor och justeringar och kompletteringar, kom så länsstyrelsens tillstånd – och det blev storseger för Skärgårdsskjutfältets ”riksintresse för totalförsvaret”.

Förlorare blev två andra riksintressen: Skärgårdsområdets betydelse för det rörliga friluftslivet och skärgårdens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse.Beslutet togs av den tjänstemannabesatta Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen – tre personer under rättschefen Magnus Sandströms ledning.Tillståndet omfattar bland annat skjutning med skarp och lös ammunition och handgranats- och sprängverksamhet. Totalramen för verksamheten är 115 skjutdagar per år och Försvarsmakten får tillstånd att anlägga och använda en handgranatbana på Känsö.

Göteborgs miljöförvaltning sammanfattade i ett tidigt yttrande att det innebär att antalet skjutdagar ökar med faktor tio och ammunitionsförbrukningen med minst faktor 20. Av dokumenten bakom beslutet framgår att stora slutövningar uppskattningsvis kommer att genomföras vart tredje år och stora internationella samövningar kanske vart femte. Men ingen vet riktigt.

Vilka typer av låtsaskrig kommer att utspela sig i Göteborgs södra skärgård?

Ingen vet.

Hur kommer ett större övningsområde att avgränsas därute bland öar, kobbar, skär och hav?

Ingen vet.

Vilka länders militärmakter kommer att delta – och med vilka vapen?

Ingen vet.


Kritiken var hård och upprördheten djup när Försvarsmakten och Försvarets Materielverk i augusti 2010 genomförde en bombövning vid provplats Vidsel och vid skjutfältet Lomben i Norrbotten, tillsammans med 250 soldater och 25 stridsflygplan från USA, på initiativ av United States Air Force Europe, USAFE.

Den svenska vapenlagen ändrades temporärt så att den ”inte ska gälla för de skjutvapen och den ammunition som innehas av den utländska personal som deltar i verksamheten”.

Utökad militär aktivitet i Göteborgs känsliga skärgård, inklusive större internationella övningar, är en het politisk fråga. Militärövningarna bullrar redan i bostadsområden utanför skjutfältets nuvarande gränser. Omfattningen av nya bullerzoner hotar kommande bostadsområden som finns i fördjupade översiktsplaner för Brännö och Styrsö.

Miljöförvaltningen räknar med att 3 000 till 4 000 boende i närheten av skjutfältet kan få känna av för högt buller.

När kommunstyrelsen i Göteborg den 19 januari beslöt sig för att överklaga Miljöprövningsdelegationens beslut till Miljödomstolen – deadline 21 januari – hände något ovanligt.

Kommunstyrelsen biföll det förslag till besvär som stadskansliet skrivit. Det innebär att Göteborgs kommun bland annat riktar skarp kritik mot att höja de senaste årens maximala 100 000 skott under cirka 25 dagar till en miljon skott under 115 dagar. ”Oproportionerligt”, säger kommunstyrelsen, och vill maximalt tillåta ”en dubblering eller tredubbling av antalet skott jämfört med dagens läge under maximalt 50 dagar”. Och Försvarsmaktens påstående att framtida byggplaner i den aktuella övärlden inte påverkas av större framtida militära övningar anser kommunstyrelsen ”saknar trovärdighet”.

Samtidigt godtar kommunstyrelsen i sin besvärsskrivelse till Miljödomstolen den centrala meningen att ”undantag ska naturligtvis medges för större övningar i enlighet med Miljöprövningsdelegationens beslut ...något som därmed tillgodoser Försvarsmaktens behov.”

Så till det ovanliga på styrelsemötet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde sig bakom ett initiativ från Miljöpartiet, att formulera ett särskilt yttrande till Miljödomstolen. I det tio rader korta dokumentet kräver de en begränsning av skottmängden till dagens nivå, under högst 25 dagar.

Vad gäller internationella övningar ”så bör de inte ske i en skärgård till en storstad med höga naturvärden och ett omfattande friluftsliv”.Nu är det Miljödomstolen som skall tolka det kluvna budskapet från Göteborgs kommunstyrelse.Kommunstyrelsens oklara hållning tycks vara ett försök att dölja vilket politiskt sprängstoff som ligger begravt i detta ovanliga miljöärende. 

Fakta: 

Läs också:

Skärgårdsborna: "Vi kommer att leva i en krigszon"

Länsstyrelsen: "Försvarsintresset har alltid företräde"

 

Rekommenderade artiklar

Borgarna fullföljer sossarnas militärstrategi

När frågan om militärövningarna i Göteborgs skärgård debatterades i riksdagen satt de 112 socialdemokraterna tysta. Det är inte så konstigt eftersom borgarnas militärstrategi är ett arv från S, skriver Jan Halldin i en analys.

Ordkrig mellan försvaret och skärgårdsbor

Kraftmätningen mellan öborna och myndigheterna om utökade militära övningar i Göteborgs södra skärgård har gått in i ett ställningskrig, eller snarare, i ett ordkrig som rasar i Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Turerna kring militärövningar JO-anmäls

Försvarsmakten och Länsstyrelsens samråd med allmänheten gällande militärövninagrna i Göteborgs södra skärgård har brustit. Det menar tre personer som nu anmäler myndigheterna till Justitieombudsmannen, JO.

Förvirrade politiker skyller på tidsbrist

När frågan om militärövningar var uppe på kommunstyrelsens bord den 19 januari rådde stor förvirring. Jan Halldin söker svar hos politikerna på frågan varför de inte agerade tydligare.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2021 Göteborgs Fria