Två av sex kvinnojourer får bidraget de ansökt om | Göteborgs Fria
  • Precis som i övriga landet tvingas kvinnojourerna i Göteborg att avvisa kvinnor från de skyddade boendena, och antalet kvinnor det drabbar har ökat med över 50 procent mellan 2011 och 2015.
Göteborgs Fria

Två av sex kvinnojourer får bidraget de ansökt om

I Göteborg har anslaget till kvinnojourerna ökat något de senaste åren. Däremot får bara två av sex ideella jourer de pengar de faktiskt ansökt om. Totalt handlar det om drygt fyra miljoner kronor som jourerna ansökt om men inte fått.

Nästan tio miljoner kronor delades i höstas ut som verksamhetsbidrag till kvinnojourer i Göteborg inför 2017. Det var en ökning med 800 000 kronor sedan 2015. Men samtidigt var det nästan fyra miljoner kronor mindre än vad jourerna faktiskt hade ansökt om. Marina Johansson, S, är ordförande i social resursnämnd som ansvarar för att fördela pengarna.

– De flesta söker mer än vad vi kan fördela ut, så är det med nästan alla föreningar. Vi uppfattar det som att bidraget är rimligt, även om jag förstår att vissa vill ha mer. Det är ingen som har fått någon sänkning i alla fall, och det tycker jag är bra.

Nämnden har en pott att fördela till alla föreningar inom det sociala området, och de fördelas utifrån att föreningarna ska leva upp till riktlinjerna och det som kallas kontinuitetsprincip. Det innebär att föreningarna ska fortsätta att få minst lika mycket i stöd år efter år så länge de fungerar väl.

Ytterligare vissa pengar fördelas specifikt till kvinnojourerna, alltså utanför det bidrag som alla föreningar söker. Sedan 2015 har 2 miljoner per år fördelats i samråd med de ideella jourerna. Bland annat har de gått till Psykologenheten Hisingen för att förstärka deras uppdrag kopplat till kvinnojourerna och för att ge psykologkontakt till våldsutsatta föräldrar.

I det mål- och inriktningsdokument som finns för stadens budget inför 2017 står det bland annat att insatser ska göras för att det ska bli enklare att starta upp kvinnojourer. Om några veckor kommer social resursförvaltning att träffa de ideella jourerna som i dag finns i Göteborg, för att tillsammans med dem ta reda på vad som behöver göras.

– Det handlar om att lyssna på vad har de för erfarenheter. Vad var svårt när de startade upp och vad kan det behövas mer hjälp med? Det kan vara byråkrati, administration och mer hjälp kring styrelsearbete till exempel, säger Marina Johansson.

Liksom Roks och Unizon vittnar om nationellt, finns också i Göteborg en platsbrist på skyddade boenden. En lägesbeskrivning som social resursförvaltning gjorde förra året visar att antalet kvinnor som de ideella jourerna tvingas avvisa har ökat med 51 procent mellan 2011 och 2015. Beläggningen på de olika jourerna varierar något, men de flesta ligger runt 90 procent.

Precis som i Sverige i stort stannar kvinnor relativt länge på kvinnojourerna, och 2015 var genomsnittet 91 dygn på de ideella jourerna. Marina Johansson säger att det är bostadsbristen som till stor del skapar en propp som innebär att vissa kvinnor stannar längre än nödvändigt på kvinnojourerna.

– Nu är det kvinnorna och barnen som behöver flytta, medan den som utövar våldet inte behöver flytta på sig. Vi har påbörjat arbetet med stöd för de som utövar våld och har avsatt ett antal lägenheter, men där har vi fortsatt mycket arbete att göra. Vi måste jobba på båda spåren.

Fakta: 

Bidrag till kvinnojourer i Göteborg från social resursnämnd:

2017 fick sex stycken ideella kvinnojourer total dela på 9,8 miljoner kronor.

Sedan 2015 är det en ökning med 800 000 kronor.

Totalt ansökte de sex jourerna dock om drygt 14 miljoner kronor, men drygt 4 miljoner av dem beviljades inte.

Kvinnojourer i Göteborg

Förutom de sex ideella jourerna som får bidrag av kommunen har Göteborgs stad Kriscentrum för kvinnor med samtalsmottagning och skyddade boende för kvinnor och barn som utsatts för våld. Dessutom finns Alma som är ett akutboende som vänder sig till våldsutsatta kvinnor som är i ett missbruk eller har sociala eller psykosociala problem och saknar någonstans att bo.

Mer information hittar du bland annat på: www.valdinararelationer.se, där du kan klicka dig in på Göteborgs kommun.

Utsatt för våld?

Förutom att vända dig till någon kvinnojour kan du ringa kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Det är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld som har öppet dygnet runt. Du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige och samtalet syns inte på telefonräkningen.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria