Maria Jacobson

Inledare


Demokrati

Göteborgs Fria

Göteborg har flest kommunikatörer av alla

Med sina 200 kommunikatörer leder Göteborg solklart över alla andra kommuner, men det är inte på Göteborgs stads hemsida vi hittar information om nya korruptionsskandaler, skriver Maria Jacobson som påminner om att kommunikatörer och journalister gör väldigt olika jobb.

Ingen yrkeskategori har ökat lika mycket i Göteborgs stad som kommunikatörerna. Göteborgs stad har flest kommunikatörer av alla kommuner i Sverige, omkring 200. Det går att läsa på den oberoende sajten Spanaren, vars reporter Hans Burell har grävt i ämnet.

Ibland ställs professionella kommunikatörer mot journalister. Antalet kommunikatörer ökar medan antalet journalister minskar. Det är ett demokratiproblem att den kritiska granskningen av den offentliga sektorn har minskat. På samma gång har offentliga verksamheters varumärkesarbete expanderat.

Kommunikatörernas fackförbund och kommunikationsforskare menar dock att också kommunikatörerna är viktiga för demokratin. De ansvarar för att säkerställa information till invånarna och borga för transparens i organisationerna. Det ena behöver inte utesluta det andra, både journalistik och kommunal kommunikation behövs.

Visst, jag kan till viss del köpa det argumentet. Samtidigt behöver allmänheten vara klar över att journalister och kommunikatörer har olika uppdrag. Och olika uppdragsgivare. Journalister ska granska makten, kommunikatörer ska kommunicera makten. Lite tillspetsat kanske men rätt i sak.

Genom granskningsuppdrag jag utfört för offentliga verksamheter har jag fått insyn i hur viktig frågan om att kommunicera ett varumärke har blivit. Varumärket styr i hög grad kommunikationens innehåll. Varumärket omges av värden som till exempel trevlighet, det ska vara personligt, välkomnande och annan ”corporate bullshit”.

Den kommunikation som ges till invånarna är sällan problemorienterad eller kritiskt granskande. Det är inte på Göteborgs stads webbplats vi hittar uppgifter om oegentligheter på äldreboenden eller korruption.

Snarare handlar det om att sätta en bild som attraherar i första hand näringslivet och turister. Ett aktuellt exempel på Göteborgs stads hemsida är filmen Hållbar stad - öppen för alla. Den berättar om hur Göteborg ska växa, hur innovation och kunskap ska forma staden, hur mångfald ska bidra till det. Inte dum alls, vackra bilder, positiva tongångar. Självklart, tänker du, det är ju stadens egen film. Javisst. Det är marknadsföring.

I tidigare inledare har jag lyft kritiska frågor om stadens arbete för jämlikhet och mänskliga rättigheter. När jag nu tittar på stadens kommunikation om hur skillnaderna mellan invånarna ska minskas är det indelat i fyra fokusområden: God start i livet, Goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete, Hållbara och hälsofrämjande miljöer.

Ett antal så kallade fokusledare är utsedda att leda arbetet. Alla är direktörer på olika håll i förvaltningar, stadsdelar och bolag, alla är vita. Journalistiska frågor är: är det lämpligt att enbart personer på ledande positioner i höginkomstgrupper leder arbetet för jämlikhet? Är det rimligt att bortse från civilsamhället och rättighetsbärare - det vill säga medborgarna - i ett jämlikhetsarbete?

Jag kan garantera att den sortens frågor inte kommuniceras av Göteborgs stads kommunikatörer.

ANNONSER

© 2022 Göteborgs Fria