Bruket av marker ett verktyg i miljöarbetet | Göteborgs Fria

Debatt


  • Peter Tagesson från Lantbrukarnas Riksförbund skriver att det inte är klarlagt vilken roll skogsbruket spelar för utvecklingen av den biologiska mångfalden.
Göteborgs Fria

Bruket av marker ett verktyg i miljöarbetet

På debattsidan i Göteborgs Fria Tidning den 19 juli gör Karin Åström med flera från Naturskyddsföreningen, ett av sina sedvanliga angrepp på det svenska skogsbruket och skogspolitiken.

Med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens egna tendentiöst hemmasnickrade tolkning av Nagoya-överenskommelsen kan de tvärsäkert konstatera att Sverige inte uppfyller sina internationella åtaganden. Lika tvärsäkert vet de att berätta att det skogsbruket är det avgörande hotet mot den biologiska mångfalden. Lösningen är slutligen och föga förvånande att begränsa skogsbruket och att tillföra ännu mer skattemedel till skyddet av skog.

Verkligheten är tyvärr mer komplicerad. Det är inte ens vetenskapligt klarlagt vilken roll skogsbruket har för utvecklingen av den biologiska mångfalden. Klimatförändringar och naturlig populationsdynamik är exempel på några andra faktorer som påverkar utvecklingen.

Naturskyddsföreningen överdriver samtidigt hur allvarlig utvecklingen i skogen är. Fram till mitten av nittiotalet utgjorde den dåvarande skogsbrukslagen ett avgörande hot mot den biologiska mångfalden genom att den tvingade skogsägarna till ett mycket ensartat skogsbruk. Sedan dess har vi dock en lagstiftning som möjliggör en mycket större mångfald i brukandet och sedan den nya lagen infördes har också de kriterier som politikerna satt upp för att mäta miljötillståndet i skogen utvecklats positivt. Exempelvis ökar andelen lövträd i våra skogar, andelen död ved och mängden riktigt gamla träd i en stadig takt.

Naturskyddsföreningen blundar dessutom regelmässigt för den enorma effekt som skogsbruket har för sysselsättning och samhällsekonomi, inte minst i landets glesare befolkade delar. Vi tycker att det vore intressant att någon gång få se att Naturskyddsföreningen orkade göra den litet svårare helhetsbedömning som fordras för att komma rätt i så här komplicerade frågor istället för att envist framhärda i sina endimensionella löpsedelsmässiga budskap.

Lantbrukarnas riksförbunds hållning är att ett klokt jord- och skogsbruk är en nyckel för att vi ska klara den omställning av samhället som är nödvändig för att göra oss oberoende av fossil energi. Att utan en större analys efterkomma Naturskyddsföreningens önskemål vore till stor skada för både miljön och samhällsekonomin. Bruket av våra marker är ett verktyg i miljöarbetet, inte ett hot mot det!

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Breddning av Hjuviksvägen ingen bra lösning

I en debattartikel daterad måndag 10 juni uppmanar Nätverket Hjuviksvägen trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) att lämna ut nyttokalkylerna för vägprojektet. Hittills har inte vi i Alliansen heller tagit del av några sådana, skriver Martin Wannholt (M).

Debatt
:

Ätstörningar drabbar de ”duktiga flickorna”

I Västra Götaland drabbas 500 personer om året av ätstörningar. Resurserna för vård är redan begränsade, och nu ska ätstörningsvården spara 1,5 miljoner kronor genom att sluta ta emot patienter över 22 och dra ner på slutenvårdsplatserna. De här nedskärningarna drabbar en grupp människor i samhället och det är unga tjejer, skriver Amanda Ljungman, Rebecka Nyqvist och Lovisa Lundqvist, studenter, Genusvetenskap.

Debatt
:

Fritid i Centrum utestänger rörelsehindrade

Fritid i Centrum bjuder ungdomar för presentation av deras verksamhet. Unga Röresehindrade reagerar starkt på att arrangemanget inte var tillgänglighetsanpassad, och tycker att kommunen ska skämmas för sitt agerande.

Debatt
:

Utan hyrestak dyrare bostäder

Försvinner hyrestaket är det endast fastighetsägarna som tjänar på detta, utan att service, reparationer och underhåll blir bättre, skriver Lennart Sjöstedt, Hyresgästföreningen.

Fria.Nu

© 2018 Göteborgs Fria