Lång väg kvar för Göteborgs miljöarbete | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Lång väg kvar för Göteborgs miljöarbete

På många platser i centrala Göteborg når luftkvalitén inte ens upp till lagens normer. Enligt en ny rapport om Göteborgs Stads miljöarbete är det mycket långt kvar till de lokala miljömålen nås.

Den senaste miljörapporten från Göteborgs Stad har nu kommit ut i en lättillgänglig bokform med färgglada bilder och illustrationer. I den beskrivs arbetet som pågår för att förbättra miljön i staden, men trots den snygga förpackningen framgår det att Göteborg är långt ifrån att klara de lokala miljömålen.

Ett av de mål som är mest avlägset är att begränsa klimatpåverkan. Varje göteborgare måste minska sina utsläpp av växthusgaser till en femtedel av dagens nivå – från tio till två ton – för att uppnå målet.

Frisk luft är ett annat problematiskt mål. Luften i staden ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär. Trots att utsläppen minskar nås varken dessa miljömål eller lagens miljökvalitetsnormer på många platser i centrala Göteborg. Det innebär att många människor utsätts för luftföroreningsnivåer som påverkar hälsan negativt. För att förbättra nivåerna krävs bland annat att fler åker kollektivt och att fler godstransporter sker via tåg.

Ytterligare ett lokalt mål som inte uppnås är att utsläpp av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha negativ inverkan på människors hälsa eller för förutsättningarna för biologisk mångfald. Störst utsläpp sker i Göteborg från Rya avlopps- och reningsverk och det krävs bättre rening och bättre avloppssystem för att målen ska kunna närmas, enligt miljörapporten.

Kia Andreasson (MP) som är ordförande i Miljönämnden ser en mängd skäl till varför det är så svårt att uppnå miljömålen, men anser att det går i rätt riktning.

– Det tar lång tid och det är viss tröghet från att förslagen har bestämts tills att de har fullt genomslag, som när man nu beslutat att husen ska vara energisnåla. Det är inte en gång man gör miljöarbetet utan det måste ske kontinuerligt.

I vissa miljöområden saknas kunskap för hur problemen ska hanteras. Bland annat för att en giftfri miljö ska uppnås krävs det kunskap om kemiska ämnens egenskaper och spridning. På många områden efterfrågas också internationella överenskommelser och lagstiftning. Det en del i vad Kia Andreasson bedömer som svårast att komma till rätta med.

– Vi kan inte ändra lagarna som gäller för sådant som utsläpp, lagar som är ganska generösa i dag. Sen är det ju inte vår egen organisation vi ska besluta om utan det gäller att göteborgarna själva ska åka kollektivt och välja miljöriktigt.

Helena Norin, vice ordförande för Naturskyddsföreningen i Göteborg, är positiv till att staden väljer att jobba med lokala miljömål men tror att det behövs mer samverkan med både företag och privatpersoner för att nå målen. Hon hoppas att miljömålen ska kopplas in när det kommer till stadsplanering, att nya områden ska byggas med kollektivtrafik så de som flyttar dit inte blir beroende av bilen.

– Andra områden som behöver tuffas till är giftfri miljö och biologisk mångfald, där Göteborg behöver ställa mycket högre krav. När det gäller biologisk mångfald behöver också de utlovade naturreservaten inrättas snarast, det finns ju en politisk vilja, säger Helena Norin.

Vid uppgörelsen mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bestämdes att Miljönämnden ska byta namn till Miljö- och klimatnämnden och få större uppdrag att ta fram planer och strategier för miljöarbetet. Göteborgs Stad gör inte tillräckligt för att förbättra miljön anser Kia Andreasson, men hon ser positivt på framtiden.

– Vi kan göra mer, och det ska vi. 

Rekommenderade artiklar

”Vi ska finnas till för alla barn”

De flesta anser att man bör värna om barnen. Ändå mår många barn dåligt. FRIA har träffat Karin Johansson, psykolog och utredare på Barnens rätt i samhället, Bris, i Göteborg. Hon vill att samhället ska bli bättre på att prioritera barnen.

De tar beslut om stadsdelar som de inte själva bor i

Det har nu gått ett halvår sedan några av Göteborgs stadsdelar slogs ihop. Men det är inte alla politiker som bor i den stadsdel som de beslutar om. Det visar FRIA:s kartläggning. I vissa stadsdelar är det också en skev representation av de olika områden som ingår efter hopslagningen.

Somalier tar revansch mot fördomar

I media utmålas etniskt ursprung ofta som en orsak till problem. Somalier har beskrivits som ett folk på väg att gå under av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet. Men det finns också de som kämpar för att slå hål på fördomarna. Genom positiva förebilder vill organisationen Göteborgsinitiativet lyfta fram en annan bild.

Stopp för rullstolar på spårvagnarna

Nu hindras många från att åka spårvagn när ett mekaniskt fel gör att ramperna inte kan användas på två veckor.

– Jag använder rullstol och åker spårvagn varje dag men nu kan jag ju inte det, säger Robert Kindberg, ombudsman för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet i Göteborg.

© 2019 Göteborgs Fria