Lägg överskottet på konstnärerna | Göteborgs Fria

Debatt


Kulturpolitik

  • Det är vår tur nu, skriver Tony Roos från Konstnärsförbundet Alliansen som tycker att överskottet i statsfinanserna borde komma konstnärer till större del.
Göteborgs Fria

Lägg överskottet på konstnärerna

Det går bra för Sverige och det är inte mer än rätt att lägga en del av de blomstrande statsfinanserna på bild- och formkonstnärerna, skriver Tony Roos, förbundsordförande Konstnärsförbundet Alliansen, KFA.

I november tillsatte regeringen utredningen ”Konstnärernas villkor”, utredare är Ann-Christin Nykvist. Utredningen skall vara klar och redovisas i februari 2018. Konstnärsalliansen (KFA) uppvaktade utredarna redan den 2 mars och överlämnade ett förslag till nytt statligt konstnärsstöd kallat ”Generellt konstnärstillägg”. Ett inkomstbaserat stöd där ett visst antal objektiva kriterier ställs upp för att avgränsa gruppen.

Den tillsatta utredningen har att se över arbetsvillkor och stödsystem för samtliga konstnärsgrupper, inte bara för bildkonstnärer. Det lär bli ett omfattande arbete för utredningen. KFA med flera konstnärsorganisationer menar att det är hög tid att arbetsvillkoren för bild- och formkonstnärer nu radikalt uppdateras. Sveriges ekonomi är god och det finns överskott i de offentliga finanserna. Detta ger utrymme för att klara en ny reform för att skapa bättre ekonomiska villkor för bild- och formkonstnärer.

Enligt utredningens direktiv skall utredaren, ”föreslå förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som professionell konstnär i hela landet.” Vi anser att nya konkreta reformer måste till, bland annat vårt förslag till generellt konstnärsstöd. Det innebär att det är dags att avveckla bildkonstnärsfondens (inom Konstnärsnämnden) verksamhet som årligen delar ut ettåriga och tvååriga arbetsstipendier som är skattefria. I stället överförs detta anslag till det nya konstnärsstödet. Vidare ska – för att finansiera ett generellt stöd – medel överföras från arbetsmarknadspolitikens område. Stödet beskattas och är pensions -och sjukförsäkringsgrundande och berättigar till arbetslöshetskassa. En särskild nämnd inom Konstnärsnämnden, eller en särskild avdelning inom Statens kulturråd föreslås handa och administrera den nya ersättningen. Konstnärstillägg kan erhållas för ett år i taget. Ersättningen/stödet beräknas på inkomsten från den konstnärliga verksamheten. Den sökandes deklaration är ett av underlagen för det beräknande stödet. Det inriktas till yrkesverksamma konstnärer med relativt låga inkomster, upp till en viss nivå då stödet successivt avtrappas nedåt. Liknande stödformer finns i Tyskland, Holland och Frankrike.

Andra viktiga saker som bör till är att lagstifta om en-procentregel för att garantera gestaltningsuppdrag till yrkesverksamma konstnärer. Inrätta en konstnärsfond där en avgift ska utgå på auktionshusens försäljning av konst där upphovsrätten slutat verka. Landstingens möjligheter att projektanställa konstnärer vid olika projekt bör förbättras och utställningsersättningen till kommuner och landsting där konstutställningar visas för allmänheten bör utvecklas. Ersättningen måste höjas kraftigt från dagens nivå.

Utredningen ska analysera och redovisa konsekvenserna av sina förslag, framgår av direktiven. Om förslagen förväntas leda till kostnadsökningar ska utredaren lämna förslag till hur dessa ska

finansieras. KFA menar att det aldrig tidigare funnits större möjligheter att finna en finansiering av nya reformer för bild- och formkonstnärerna, det är vår tur nu. Använd de överskott som skapats i de offentliga finanserna.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria