Lagförslaget saknar helt konsekvensanalys | Göteborgs Fria
Henry Ascher

Inledare


Inledare
Immigration

  • Viktiga riskfaktorer för barn är långdragna perioder av otrygghet, osäkerhet och bristande hopp om framtiden, liksom ofrivillig familjeseparation. Tvärt emot denna kunskap innebär den föreslagna lagen att alla uppehållstillstånd blir tillfälliga, skriver professor i folkhälsa och barnläkaren Henry Ascher.
Göteborgs Fria

Lagförslaget saknar helt konsekvensanalys

Regeringens nya lagförslag har ingen bas i kunskap och forskning och har som enda utgångspunkt att begränsa möjligheterna för uppehållstillstånd även för barn. Familjeåterförening omöjliggörs i praktiken vilket står i direkt konflikt med FN:s barnkonvention, skriver GFT:s nya inledarskribent, folkhälsoprofessorn och barnläkaren Henry Ascher.

Regeringens lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är en besynnerlig läsning. Lagförslaget är luddigt skrivet och oklart. Inga konsekvensbeskrivningar görs. Ingen hänvisning till forskning och ingen diskussion om hur förslaget påverkar barns och flyktingars mänskliga rättigheter. Det finns en enda utgångspunkt regeringens lagförslag: ”Avsikten med den ändrade regleringen är att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd även för barn.”

Orsaken till lagförslaget är hotet om en samhällskollaps under trycket av många asylsökande. Förra veckan samlades forskare, politiker och tjänstemän på Forte Talks. I alla föredrag, debatter och seminarier framkom en enig bild om att detta är överdrivet, att Sverige klarar situationen men att den kräver flexibilitet och nytänkande i våra traditionella samhällsstrukturer.

I situationer av påfrestning är det särskilt viktigt att utgå från vetenskap och evidensbaserad kunskap. Vi har inte råd att bortse från den kunskap som finns. Men i lagrådsremissen finns inte ett ord om den forskning som finns om migration, hälsa och integration.

Hade man studerat den hade man funnit att svårighetsgraden i barns upplevelser före och under migrationen har stor betydelse för hälsa och utveckling den första tiden efter ankomsten till det nya landet. Men på sikt avgörs hälsa, utveckling och välbefinnande av faktorer i det nya landet. Viktiga sådana faktorer är trygghet, säkerhet, förutsägbarhet, en fungerande vardagsmiljö, varma och kärleksfulla relationer, tillhörighet och att återvinna ett framtidshopp. Av särskild betydelse är föräldrarna och familjen. Viktiga riskfaktorer är långdragna perioder av otrygghet, osäkerhet och bristande hopp om framtiden, liksom ofrivillig familjeseparation. Studier av vuxna på flykt visar också att påtvingad och långvarig familjesplittring försvårar möjligheterna till etablering, språkinlärning och integration i det nya landet, något som i sin tur drabbar familjens barn.

Tvärt emot denna kunskap innebär den föreslagna lagen att alla uppehållstillstånd blir tillfälliga. De lagar som har tagit särskild hänsyn till krigsskadade barns situation tas bort helt. Möjligheterna till familjeåterförening försvåras eller omöjliggörs i praktiken. Det står därmed i direkt strid med FN:s barnkonvention, till exempel artikel 10 som kräver att ”familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna.” Hade analyser genomförts så hade slutsatsen enbart kunnat bli att lagrådsremissens förslag på flera punkter inte är förenliga med barnkonventionen, skriver BO.

Ett samhälles nivå av demokrati och civilisation bedöms utifrån förmågan att ta hand om de mest utsatta. Ett lagförslag som försöker möta EU-länders ovilja till att ta sitt ansvar med att förneka skydd och rehabilitering för krigsskadade barn och vuxna och att hindra barn och föräldrar att återförenas, är därför förödande också för Sverige. Vad innebär det för Sveriges internationella trovärdighet i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter? Hur skall vi kunna driva på utvecklingen om barns rättigheter? Vad innebär det för andra utsatta grupper i Sverige? Och hur påverkas människor av att leva i ett samhälle där de mest utsatta människornas desperata rop på hjälp brutalt avvisas?

© 2020 Göteborgs Fria